Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Chorwacja

Niegdy? jedna z prowincji Cesarstwa Rzymskiego, do niedawna cz??? Jugos?awii - dzi? obszar niepodleg?ej Chorwacji, z odradzaj?c? si? gospodark?, wspania?? przyrod? a przy tym nowoczesn? infrastruktur? turystyczn? i nutk? niezbadanej ba?ka?skiej duszy, prze?ywa swój renesans jako jedno z ciekawszych do odwiedzenia zak?tków basenu Morza ?ródziemnego.

 

To tu, ju? przed tysi?cami lat, rozwija?y si? wielkie cywilizacje a wraz z nimi nauka, sztuka rzemios?o i ?egluga. Ze wzgl?du na walory estetyczne - krystaliczn? wod? i cudn? akwamaryn? nieba oraz dogodne po?o?enie, kraina ta od zawsze wabi?a w?adców pa?stw europejskich. Teren ten przez wieki pada? wi?c ?upem m.in. Turków, Francuzów oraz obiektem zainteresowania dynastii habsburskiej. Pe?n? niepodleg?o?? uda?o si? osi?gn?? dopiero w 1991 r., po wojnie z Jugos?awi?. Okresy zniewolenia, prócz oczywistych konsekwencji politycznych, wnosi?y jednak do kultury, architektury oraz kuchni Chorwacji wiele bogactwa i ró?norodno?ci tworz?c w ostateczno?ci cudown? mozaik? wp?ywów ?ródziemnomorskich, s?owia?skich i zachodnioeuropejskich. Dzi? Chorwacja jest nowoczesnym, szybko rozwijaj?cym si? pa?stwem europejskim, od 2005 r. kandydatem do Unii europejskiej a od 2009 r. cz?onkiem NATO.

Po wojnie, wraz z nastaniem wolnego pa?stwa chorwackiego - du?? ilo?? ?rodków po?wi?cano temu, by kraj ten z jednej strony na powrót uczyni? atrakcj? dla turystów i to atrakcj? na najwy?szym europejskim poziomie, z drugiej za? zachowa? niepowtarzalny, dziewiczy klimat starych miast i miasteczek jak Pula, Dubrownik, Split oraz nieska?one pi?kno nadmorskiej przyrody. To w?a?nie bogactwa naturalne i walory geograficzne s? jednym z fundamentów gospodarki turystycznej Chorwacji.

S?siaduj?ca ze S?oweni?, W?grami, Serbi?, Czarnogór?, Bo?ni?, Hercegowin? a od strony morza ,równie? z W?ochami, jest ona pa?stwem o powierzchni ponad 56 000 km kwadratowych , posiadaj?cym wspania??, bo bogat? w wysepki i klify ,d?ug? na 6000 kilometrów lini? brzegow?, z której w?ród mi?o?ników sportów wodnych i ?eglarstwa s?ynie od lat. Najbardziej znane i jedne z bardziej urokliwych wysp Chorwacji to Korcula, Pag, Krk, Dugi Otok. Cech? charakterystyczn?, jest to, ?e wysepki te po?o?one s? równolegle do linii brzegowej, co powoduje, ?e jest to bardzo atrakcyjny i wyj?tkowy, w skali ?wiatowej, typ wybrze?a - raj dla ?eglarzy i nurków, jako, ?e podwodny ?wiat fauny i flory jest w tamtym regionie niemal niezniszczony przez cz?owieka.

Klimat Chorwacji jest zbli?ony do klimatu polskiego, tyle, ?e ?rednie temperatury s? wy?sze, a w nadmorskich miejscowo?ciach, mo?na nawet cieszy? si? latem nieco wietrzn?, ale za to gor?c? (21-27 stopni Celsjusza w miesi?cach letnich), typowo ?ródziemnomorsk? aur?. Klimat za? cz??ci wy?ynnej Chorwacji, jest klimatem w wi?kszo?ci typowo górskim z mo?liwymi nieco wi?kszymi opadami i ?redni? temperatur? latem 19-23 stopni Celsjusza. Chorwacja s?ynie z typowo s?owia?skiej go?cinno?ci i wyj?tkowej otwarto?ci jej mieszka?ców. Prawie 90% z 4,5 milionowej populacji stanowi? Chorwaci i to chorwacki jest j?zykiem urz?dowym. Najwi?ksz? mniejszo?ci? narodow? s? Serbowie, religijn? za? - muzu?manie (przy czym wyznaniem dominuj?cym w Chorwacji jest katolicyzm).

Wiele o mieszka?cach danego regionu mówi ich kuchnia. W Chorwacji, ju? za kilkana?cie kun (jednostka monetarna), mo?emy skosztowa? w restauracjach popularnych równie? u nas da?, jak rosó? czy gulasz albo te? specja?ów typowo ?ródziemnomorskich, z których równie? s?ynie. Spu?cizn? dawnych mieszka?ców tego obszaru s? tak?e wspania?e zabytki architektury. Wiele z nich, jak Pa?ac Dioklecjana z czasów rzymskich czy stare miasto w Dubrowniku zosta?o wpisanych na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO.

Nie bez powodu ju? Habsburgowie upodobali sobie Chorwacj? jako idealne miejsce wypoczynku. Sprzyjaj?cy klimat, pogoda, która nigdy nie zawiedzie a przy tym wspania?a kultura, w której ka?dy Europejczyk znajdzie co? bliskiego jego sercu, sprawiaj?, ?e kraj ten warto odwiedza? i przy ?yku dobrego dalmaty?skiego wina zamy?li? si? nad tym o czym szumi Krka...

Wyświetleń: 6017
Zobacz także:
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012