Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 12-05-2021
 Kuna (HRK)0,6042
 Euro (EUR)4,5453
 Dolar (USD)3,7456
 Funt (GBP)5,2969

Zagrzeb

Miasto sto?eczne Chorwacji nies?usznie jest przez cz??? podró?uj?cych w tym regionie traktowane jedynie jako baza noclegowa w drodze na wybrze?e. Mnóstwo zabytków i specyficzny podzia? miasta na cz??? zabytkow? i t? nowoczesn? t?tni?c? pe?ni? ?ycia, wymaga zatrzymania si? tu na d?u?ej. Zagrzeb ??czy w sobie tajemnice przesz?o?ci i postmodernistyczny urok du?ej aglomeracji. To mieszanka, której nie mo?na zignorowa?.

W 1994 r. miasto obchodzi?o swoje 900. urodziny. Historycznie starsz? cz??ci? miasta jest tzw. Górne Miasto. Cz???, z której wykszta?ci?o si? po cz??ci dzisiejsze centrum biznesowe wybudowano dopiero na prze?omie XIX i XX wieku. W latach wojny miasto by?o stolic? faszystowskiego Niezale?nego Pa?stwa Chorwackiego. Od 1991 r. jest stolic? niepodleg?ej Chorwacji. Zniszczenia wojenne, mimo, ?e by?y tam olbrzymie, s? dynamicznie likwidowane a infrastruktura tworzona na wysokim europejskim poziomie.

Zagrzeb le?y w pó?nocnej cz??ci Chorwacji nad rzek? Saw?. Zamieszkuje go obecnie ponad milion mieszka?ców. Znakomite po?o?enie na skrzy?owaniu wa?nych szlaków ??cz?cych wybrze?e adriatyckie i Europ? Centraln?, stanowi? o wa?ko?ci i ciekawej charakterystyce tego regionu.

Poniewa? przez bardzo d?ugie lata Zagrzeb wchodzi? w sk?ad Austro-W?gier, przypomina on raczej Wiede? czy Budapeszt, nie typowe ba?ka?skie miasto. Dla Chorwatów by?o ono zawsze uosobieniem dobrobytu a wr?cz przepychu, zabytki i inne atrakcje turystyczne równie? cechuje taki klimat.

Planuj?c zwiedzanie warto wzi?? pod uwag?, ?e miasto dzieli si? na trzy cz??ci po?o?one na ró?nych wysoko?ciach, co znacznie u?atwia orientacj?. S? to: Zagrzeb Górny i Kaptol, Zagrzeb Dolny oraz Nowy Zagrzeb. Bardzo wiele miejsca w ca?ym Zagrzebiu zajmuj? parki, skwery a tak?e otwarte a? do rana kafejki.

Miasto to przypadnie szczególnie do gustu tym, którzy kochaj? muzea. Jest ich tu bardzo wiele i prze?cigaj? si? w coraz to bardziej interesuj?cych dla zwiedzaj?cych wystawach. Mo?emy w nich pozna? mi?dzy innymi przyrod?, histori? miasta, kultur? ludow? chorwack? i t? egzotyczn? a tak?e sztuk? egipsk?, z której ?wietnej ekspozycji s?ynie Muzeum Archeologiczne.

Warto odwiedzi? te? znajduj?cy si? w centrum barokowy ko?ció? ?w. Marka czy plac Josipa Jelacica - serce miasta. By nabra? ca?o?ciowego ogl?du jak dzi? prezentuje si? ta wyj?tkowa stolica mo?na wspi?? si? na wie?? Lotrascakova, z której obejrzymy pi?kn? zagrzebsk? panoram? .

Jest legenda, która mówi, ?e Bóg stwarzaj?c ?wiat zapomnia? o Chorwacji. Kiedy pewien Chorwat upomnia? si? u Boga w tej kwestii, ten odda? mu najpi?kniejszy kawa?ek ziemi, który zamierza? zachowa? dla siebie. I tak ca?y ten kraj a w szczególno?ci jego stolica zdaj? si? by? enklaw? tego, co w ?wiecie najpi?kniejsze, najszlachetniejsze i co niew?tpliwie warto w czasie woja?y po Chorwacji pozna?.

Wyświetleń: 7577
Zobacz także: zagrzeb chorwacja stolica
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012