Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Wyspa Rab

Wyspa RabPo?o?ona przy zachodnim wybrze?u Chorwacji wyspa Rab stanowi od wielu lat popularny cel turystyczny. Zró?nicowana rze?ba terenu, unikalne w rejonie ?ródziemnomorskim lasy d?bowe, pi?kne piaszczyste pla?e, a do tego wspania?a s?oneczna pogoda – to wszystko czyni z wyspy Rab doskona?e miejsce do wypoczynku.
Rab nale?y do archipelagu Wysp Kvarnerskich. Jej powierzchnia wynosi 93,6 km2, a zamieszkuje j? nieca?e 10 tys. mieszka?ców. Na wyspie panuje niezwykle sprzyjaj?cy klimat, zimy s? bardzo ?agodne, a lata niezbyt upalne. ?agodny klimat wyspa zawdzi?cza przede wszystkim pasmu górskiemu Kamenjak, rozci?gaj?cemu si? w jej cz??ci pó?nocno-wschodniej. Góry chroni? przede wszystkim po?udniow? i zachodni? cz??? wyspy przed ch?odnym wiatrem, który wieje znad l?du w zimie i wczesn? wiosn?. Szacuje si? tak?e, ?e Rab jest jednym z najbardziej nas?onecznionych miejsc w Europe. Rocznie odnotowuje si? tu ?rednio ok. 2500 godzin s?onecznych albo, licz?c inaczej, ok. 90 ca?kowicie bezchmurnych dni. W lecie na niebie rzadko kiedy mo?na dostrzec jakiekolwiek chmury.
Prawdopodobnie pierwszymi osadnikami na wyspie Rab byli Ilirowie, staro?ytny lud indoeuropejski, który na tereny zachodnich Ba?kanów przyby? na prze?omie epoki br?zu i ?elaza. O Liburnach, jednym z plemion iliryjskich zamieszkuj?cych wysp? wspominali ju? Grecy w swoich kronikach, w po?. IV w. p.n.e. Grecy przez kilka wieków walczyli z Liburnami o zwierzchnictwo nad t? cz??ci? Adriatyku, a ich spór zako?czy? si? ostatecznie wraz z nastaniem panowania rzymskiego. Rzymianie zbudowali na Rab fortyfikacje, a miasto Rab nie tylko otrzyma?o wtedy status municypium, ale te? prze?ywa?o z?ote lata swojego rozwoju - posiada?o w?asn? konstytucj?, administracj?, system kanalizacyjny, a dodatkowo zmieni?o si? pod wzgl?dem architektonicznym w prawdziw? miniatur? Rzymu. Ok. VII w. n.e. na wyspie osiedlili si? S?owianie. W ?redniowieczu Rab nale?a?a najpierw do Królestwa Chorwacji, a nast?pnie dosta?a si? pod panowanie W?grów. Z pocz?tkiem XV w. wysp? przej?li Wenecjanie, którzy pozostali tam a? do pocz?tku XIX w. Wenecjanie wydatnie Miasto Rabprzyczynili si? do rozwoju ekonomicznego i kulturalnego wyspy, ale zdusili wszelk? niezale?no?? polityczn? jej mieszka?ców. Po wojnach napoleo?skich Rab dosta?a si? we w?adanie Habsburgów austriackich, a stan ten nie zmieni? si? do wybuchu I wojny ?wiatowej. Po Traktacie Wersalskim wyspa zosta?a przyznana Królestwu W?och (ze wzgl?du na siln? reprezentacj? na wyspie W?ochów), jednak ju? w 1921 r. zwierzchnictwo nad ni? przej??o Królestwo Serbów, Chorwatów i S?owe?ców. Po II wojnie ?wiatowej Rab znalaz?a si? w granicach komunistycznej Jugos?awii i dopiero z pocz?tkiem lat 90. Piecz? nad wysp? przej??a Chorwacja, po ostatecznym od??czeniu si? od Federacji.
Rab od lat stanowi niezwykle popularny cel dla turystów, zarówno tych szukaj?cych aktywnego wypoczynku, jak te? tych kochaj?cych zwyk?e le?enie na pla?y i za?ywanie k?pieli morskich. Zorganizowan? turystyk? mieszka?cy wyspy trudni? si? ju? od ponad 100 lat. W 1889 r. w miejscowo?ci Rab utworzone zosta?o „Towarzystwo na rzecz rozwoju miasta i jego okolic”. Dostrze?ono, ?e panuj?cy na wyspie klimat doskonale wp?ywa na problemy z uk?adem oddechowym i uk?adem kr??enia i na tym w?a?nie mieszka?cy postanowili oprze? swoj? ofert? turystyczn?. Z czasem wyspa sta?a si? jednak atrakcyjnym miejscem dla wszystkich turystów, a nie tylko dla tych, którzy przybywali tu dla poratowania zdrowia. Dzi? zró?nicowana linia brzegowa, mnóstwo ukrytych w?ród ska? zatoczek, d?ugie kilometry piaszczystych pla? czy te? lasy sosnowe i d?bowe w zachodniej cz??ci wyspy dzia?aj? jak magnes dla spragnionych s?o?ca i wypoczynku Europejczyków.


Na wyspie znajduje si? osiem wi?kszych miejscowo?ci: Rab, Lopar, Barbat, Banjol, Kampor, Mundanije i Supetarska Draga. Miasto Rab, które stanowi centrum administracyjne i kulturalne wyspy, po?o?one jest w jej po?udniowo – zachodniej cz??ci, na w?skim pó?wyspie. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu s? zabytkowe, kamienne budynki, przylegaj?ce do stromego klifu od strony portu. W mie?cie znajduje si? tak?e kilka interesuj?cych zabytków. Najciekawszym jest niew?tpliwie roma?ski ko?ció? ?w. Marii, wzniesiony w XII w. Tu? obok stoi czteropi?trowa, licz?ca 26 metrów dzwonnica ko?cielna, która jest jednym z pi?kniejszych tego typu obiektów w rejonie Adriatyku. Niedaleko ko?cio?Miasto Meduvina ?w. Marii po?o?one s? tak?e XVI-wieczny ko?ció? ?w. Justyny z najm?odsz?, bo wybudowan? dopiero w XVII w. dzwonnic? oraz ko?ció? ?w. Andrzeja, którego dzwonnica jest z kolei najstarsza na wyspie, bowiem zosta?a ona wzniesiona jeszcze pod koniec XII w. Ponadto na uwag? zas?uguje tu jeszcze pochodz?cy z XII w. klasztor ?w. Antoniego i ruiny klasztoru Benedyktynów z XI w. Poza zabytkami sakralnymi w Rab mo?na te? znale?? szereg innych atrakcji. Zlokalizowany na terenie miasta Komrcar Park to jeden z najpi?kniejszych parków na Wybrze?u Adriatyku, w którym mo?na zobaczy? m.in. w?oskie i austriackie sosny, cyprysy, jesiony, ja?owce i wiecznie zielone krzewy. Wyj?tkow? atrakcj? s? tu tak?e organizowane kilka razy w roku zawody rycerskie, upami?tniaj?ce patrona miasta ?w. Krzysztofa. Warto te? przyby? na letni festiwal ?redniowieczny, zwany Rab Fjera.

Powszechnie przyjmuje si?, ?e w Rab urodzi? si? ?wi?ty Maryn, legendarny za?o?yciel Republiki San Marino. W czasie prze?ladowa? za rz?dów Dioklecjana ?w. Maryn schroni? si? na Monte Titano, gdzie pó?niej wzniós? ko?ció? ?w. Piotra i cel? pustelnicz?. Umieraj?c, ?w. Maryn darowa? tereny wokó? ko?cio?a i pustelni zgromadzonej wokó? niego wspólnocie chrze?cija?skiej i obieca?, ?e pozostanie ona niezale?na od jakiejkolwiek w?adzy. Dzi? Rab i San Marino pozostaj? w ?cis?ym kontakcie.
Ze wzgl?du na wyj?tkowy klimat i przepi?kne krajobrazy wyspa Rab otrzyma?a wiele presti?owych wyró?nie?, w tym m.in. Srebrnego i Niebieskiego Kwiatu Europy. Rab znana jest tak?e jako kolebka naturyzmu. Oficjalnie pierwsza pla?a dla naturystów zosta?a tu otwarta w 1934 r. przez prezydenta Mi?dzynarodowej Federacji Naturystów – Richarda Ehrmana.  Nieoficjalnie pierwsza taka pla?a powsta?a ju? na pocz?tku XX w. S?aw? pod tym wzgl?dem przynios?a wyspie jednak wizyta angielskiego króla Edwarda VIII w 1936 r. Król k?pa? si? wtedy nago wraz z ma??onk? w zatoce Kandarola. Dzi? poza oficjalnymi pla?ami naturystycznymi, oznaczonymi symbolami FKK (skrót od niemieckiego s?owa „Freikörperkultur", oznaczaj?cego  kultur? wolno?ci cia?a), istniej? na wyspie tak?e rozliczne, nieoficjalne pla?e dla naturystów. Najpi?kniejsza z nich znajduje si? na poro?ni?tym lasami sosnowymi pó?wyspie Kalifront.

Wyświetleń: 8754
Zobacz także: wyspa Rab Dalmacja
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012