Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Wyspa Krk

Ze wzgl?du na unikalne cechy krajobrazu wyspa Krk ju? w staro?ytno?ci zwana by?a Z?ot? Wysp?. I dzi? nie ulega ?adnej w?tpliwo?ci, ?e Krk to prawdziwy skarb Chorwacji. Oblewaj?ce wysp? b??kitne wody Adriatyku, urozmaicona linia brzegowa, a przede wszystkim ?agodny klimat ?ródziemnomorski – to wszystko przyci?ga na Krk rzesze turystów, spragnionych doskona?ego wypoczynku.
Po?o?ona w pó?nocnej cz??ci Zatoki Kvarnerskiej Krk jest najwi?ksz? wysp? Morza Adriatyckiego, a co za tym idzie równie? Chorwacji. Jej powierzchnia wynosi 409,9 km2, zamieszkuje j? natomiast blisko 18 tys. ludzi. Wyspa znajduje si? w strefie ?agodnego klimatu ?ródziemnomorskiego, co jednak j? wyró?nia, to jedna z najwy?szych w Europie liczba godzin s?onecznych – jest ich blisko 2,5 tys. w ci?gu ca?ego roku. Korzystne warunki klimatyczne wraz z niezwykle urozmaicon? lini? brzegow? sprawi?y, ?e na Krk rozwin??a si? bogata szata ro?linna. Mo?na tu wyró?ni? blisko 1400 gatunków ro?lin, w tym Asperule Borbasiane (chor. Barbasova lazarkinja) – endemit, wyst?puj?cy jedynie w okolicy miejscowo?ci Baska. Tylko na wschodzie wyspy szata ro?linna jest nieco ubo?sza, a spowodowane jest to silnymi wiatrami wiej?cymi znad kontynentu. Na pó?nocy i po?udniu Krk wyst?puj? charakterystyczne tarasy skalne i pastwiska, natomiast w cz??ci ?rodkowej i zachodniej znajduj? si? typowe dla tej strefy uprawy warzyw i owoców, gaje oliwne oraz winnice.
Odwiedzaj?cy Krk baczny turysta szybko spostrze?e, ?e w ?yciu tutejszej spo?eczno?ci specyficzn? i niejako symboliczn? rol? odgrywa cyfra „7”. Dlaczego w?a?nie „7” i dlaczego przydawana jest jej taka warto??? Odpowiedzi na to pytanie nale?y szuka? w historii wyspy, zarówno tej odleg?ej, jak i tej bardziej wspó?czesnej. Po pierwsze, co jest zreszt? najwa?niejsze, Chorwaci osiedlili si? na Krk  w?a?nie w VII w. Wyspa przetrwa?a siedem najazdów pirackich, a siódmy ksi??? z dynastii Frankopanów by? równocze?nie ostatnim w?adc? Krk. Obecnie na wyspie znajduje si? siedem jednostek administracyjnych, sama Wyspa Krk oraz sze?? gmin: Vrbnik, Dobrinj, Baska, Punat, Malinska i Omisalj. Ponadto mieszka?cy wyspy pos?uguj? si? siedmioma ró?nymi dialektami j?zyka chorwackiego, posiadaj? tak?e siedem ró?nych obyczajów, rodzajów ta?ca i strojów regionalnych. I nawet je?li symbolika cyfry „7” mo?e w niektórych przypadkach wydawa? si? naci?gana, to w tej niewielkiej, kilkunastotysi?cznej spo?eczno?ci odgrywa ona rol? niebagateln?.
Historia wyspy Krk jest niczym innym, jak wycinkiem historii samej Chorwacji. U schy?ku epoki br?zu, podobnie jak na ogromnych po?aciach zachodnich Ba?kanów, na Krk osiedlili si? Ilirowie, staro?ytny lud indoeuropejski. W I w. p.n.e. wyparli ich Rzymianie, którzy na wyspie za?o?yli osad? Curicum. We wczesnym ?redniowieczu, w czasie wielkich w?drówek ludów, na Krk osiedlili si? S?owianie, w VII w. byli to Chorwaci. Ju? w V w. na terenie dzisiejszego miasta Krk za?o?one zosta?o biskupstwo. Z ko?cem XII w., z zamieszkuj?cych wysp? klanów chorwackich na czo?o wysun??a si? dynasta Frankopanów. W trakcie kilku stuleci ksi???ta tej dynastii zdo?ali uzyska? kontrol? nad terytorium równym po?owie dzisiejszej Chorwacji. Swoj? pot?g? dorównywali wielu europejskim rodom mo?now?adczym, a na kontynencie pod ich w?adz? pozostawa?y takie miejscowo?ci, jak Bakar, Trsat, Crikvenica, Vinodolski, Kraljevica czy te? Otocac. W?adza Frankopanów sko?czy?a si? wraz z przej?ciem wyspy przez Wenecjan w 1480 r., sama dynastia przetrwa?a jednak o wiele d?u?ej. Ostatni potomek rodu, Fran Krsto zosta? stracony przez cesarza Leopolda Habsburga dopiero w 1671 r. W r?kach Wenecjan Krk pozosta?a do czasów wojen napoleo?skich, wtedy na krótki okres dosta?a si? pod panowanie Francuzów, by nast?pnie sta? si? w?asno?ci? Habsburgów. W XX w. Krk w?adali jeszcze W?osi i Niemcy, po II wojnie ?wiatowej wyspa znalaz?a si? w granicach Jugos?awii, a z pocz?tkiem lat 90. wróci?a ona po 500 –letniej przerwie ponownie do Chorwatów. W 1980 r. pomi?dzy Krk a sta?ym l?dem wybudowany zosta? jeden z najwi?kszych na ?wiecie ?elbetonowych mostów o konstrukcji ?ukowej (1430 m). Otwarcie Mostu Krk (wcze?niej Mostu Tito) zmieni?o charakter pó?nocnej cz??ci wyspy, gdzie ulokowano od tego czasu kilka zak?adów przemys?owych, otwarto morski port naftowy i wybudowano Port Lotniczy Rijeka, obs?uguj?cy mi?dzynarodowe po??czenia lotnicze ze znajduj?c? si? na kontynencie i oddalon? kilkana?cie kilometrów od wyspy Rijek?.
G?ównym o?rodkiem administracyjnym wyspy, a tak?e jej centrum politycznym i gospodarczym jest miasto Krk, po?o?one na po?udniowo-zachodnim wybrze?u. Badania wykaza?y, ?e o miejscowo?ci tej wspomina? ju? sam Homer, tyle tylko, ?e Krk nazywa?o si? wtedy Koureto. Stare miasto znajduje si? w obr?bie murów, które, cho? wielokrotnie przebudowywane, zosta?y wytyczone jeszcze zanim na wyspie pojawili si? Rzymianie. To w?a?nie mury i pl?tanina w?skich uliczek robi w Krk najwi?ksze wra?enie. Najbardziej charakterystycznymi obiektami na terenie starówki, niedaleko przystani, s? natomiast roma?ska katedra z XII w. oraz XIV – wieczny Zamek Frankopa?ski, z niezwykle interesuj?c?, bo rozszerzaj?c? si? ku do?owi, okr?g?? wie??. Ponadto warto tak?e w Krk zajrze? do roma?skiej bazyliki ?w. Kvirina oraz pochodz?cego z tego samego okresu ko?cio?a Gospe od Zdravija. Drug? miejscowo?ci? o najwi?kszym dla wyspy znaczeniu jest Baska. To malowniczo wci?ni?te pomi?dzy pasmo górskie a morze miasteczko stanowi popularny kurort wypoczynkowy. Baska s?ynie przede wszystkim ze wspania?ej, licz?cej blisko 2 kilometry  pla?y ?wirowej, jednej z najlepszych nad ca?ym Adriatykiem. Poza tym na uwag? zas?uguj? tu, podobnie jak w Krk, pi?kne, w?skie uliczki, a tak?e po?o?ony kilka kilometrów za miastem roma?ski ko?ció? ?w. ?ucji. Ten drugi obiekt posiada dla Chorwatów ogromn? warto?? kulturaln? i historyczn?, w jego wn?trzu znajduje si? bowiem s?ynna p?yta z Baski, kamienna p?yta z inskrypcj? pochodz?c? z 1100 r. Jest to jeden z najstarszych znalezionych w Chorwacji przyk?adów pisma g?agolickiego.
Poza Krk i Bask? na uwag? zas?uguje jeszcze kilka pomniejszych miejscowo?ci: Vrbnik, Omisalj i Malinska. Po?o?ony na wschodzie wyspy, Vrbnik s?ynie przede wszystkim z piosenki „Vrbnice nad morem” („Vrbnik nad morzem”), popularnej pie?ni ludowej, ?piewanej daleko poza granicami miasta i wyspy. Z kolei miasto Omisalj znane jest  przede wszystkim ze spektakularnego po?o?enia, na blisko 80 – metrowym klifie, stromo opadaj?cym w kierunku b??kitnych wód Adriatyku. Omisalj za?o?one zosta?o przez Rzymian, w III w. n.e, a dzi? mo?na tu podziwia? m.in. wspania??, wczesnochrze?cija?sk? bazylik?, wzniesion? najprawdopodobniej jeszcze w V w. Natomiast usytuowana na zachodnim wybrze?u Malinska nale?y do najcz??ciej odwiedzanych na wyspie Krk  miejscowo?ci wypoczynkowych. S?ynie z pi?knych pla? i ?wietnie rozwini?tej bazy noclegowej.
Na koniec trzeba jeszcze koniecznie wspomnie? o zaanga?owaniu poszczególnych gmin na wyspie Krk w ochron? ?rodowiska. Od lat na pla?ach najwi?kszych tutejszych  miejscowo?ci wypoczynkowych powiewaj? tzw. B??kitne Flagi. To specjalne wyró?nienie przyznawane jest co roku przez mi?dzynarodowe jury kurortom nadmorskim, za dobr? albo wr?cz doskona?? jako?? wód i k?pielisk, ochron? przyrody, efektywn? gospodark? ?ciekow?, a tak?e racjonalne i nie zagra?aj?ce dziedzictwu naturalnemu planowanie przestrzenne w strefie brzegowej. B??kitna Flaga jest dla turystów gwarancj? czysto?ci  i doskona?ych warunków do wypoczynku. Wyspa Krk od lat s?ynie ze znakomitych wód i pla?. B??kitne Flagi powiewaj? na pla?ach miast Krk Baska, Malinska, Omisalj, Nijivice, Punat, Silo i Glavotok. Niekwestionowanym liderem jest tu miasteczko Punat i jego przysta? jachtowa, która otrzymuje B??kitn? Flag? nieprzerwanie od 1998 r.

Wyświetleń: 12802
Zobacz także: Dalmacja Krk Wyspa Krk
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012