Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Korcula - pi?kna wyspa Dalmacji

Korcula nale?y niew?tpliwie do grona najbardziej urokliwych wysp Chorwacji.  Cho? wi?ksz? cz??? jej powierzchni zajmuj? tereny górzyste, g?sto poro?ni?te lasem, to nad brzegiem morza porozrzucane s? liczne wsie i miasteczka – obecnie doskona?e o?rodki wypoczynkowe. Odwiedzaj?cy wysp? turysta z pewno?ci? nie mo?e przegapi? degustacji wina wytwarzanego w tutejszych winnicach, a tak?e koniecznie musi zagl?dn?? do miasta Korculi – prawdziwej pere?ki na wyspie i w chorwackiej cz??ci Dalmacji.
Korcula jest szóst? pod wzgl?dem wielko?ci i drug?, po Krk, najbardziej zaludnion? wysp? Morza Adriatyckiego. Jej powierzchnia wynosi 279,3 km2, d?ugo??  – blisko 447 km, ?rednia szeroko?? – prawie 8 km, a zamieszkuje j? troch? ponad 16 tys. ludzi. Korcula le?y w ?rodkowej Dalmacji, usytuowana jest niemal równolegle do innej znanej wyspy – Hvar, a jej wschodnia cz??? oddzielona jest od pó?wyspu Peljesac w?ziutk? cie?nin? Peljesk?, o szeroko?ci mi?dzy 900 a 3000 m. Wi?ksza cz??? wyspy jest górzysta, a najwy?sze szczyty, Klupca i Grabovac, maj? kolejno 568 i 536 m n.p.m. Jeszcze do niedawna Korcul? g?sto porasta?y lasy, przede wszystkim d?by korkowe, cyprysy i sosny. Obecnie trwa odnowa drzewostanu, który w po?. lat 90. zosta? w znacznej mierze zniszczony przez po?ary. ?agodny, ?ródziemnomorski klimat pozwoli? mieszka?com wyspy uprawia? winoro?l i oliwki, a winnice i gaje oliwne, przedzielone charakterystycznym, kamiennym murkiem, mo?na spotka? na ca?ej d?ugo?ci Korculi.


Miasto Korcula

Miasto Korcula, Fot.: depositphotos.com

Historia Korculi podobna jest do historii ca?ej Dalmacji. Legenda g?osi, ?e wysp? za?o?y? Antenor, jeden z bohaterów homerowskiej Iliady, fakty wskazuj? jednak na to, ?e Korcula by?a zamieszkiwana ju? od czasów neolitycznych, a ?wiadcz? o tym wykopaliska z okolic Vela Luki. Najprawdopodobniej na prze?omie XI i X w p.n.e. na wyspie osiedlili si? Ilirowie. Natomiast w VI w. p.n.e. swoj? koloni? za?o?yli tutaj Grecy, którzy nie walczyli z Ilirami, ale te? nie integrowali si? z nimi, uwa?aj?c ich najprawdopodobniej za lud zdecydowanie s?abiej od nich rozwini?ty. To w?a?nie z czasów greckiej kolonizacji pochodzi najstarszy, znaleziony na obszarze Adriatyku pisany dokument, czyli kamienna tablica z Lumbardy z inskrypcj?, której tre?? dotyczy rozdzia?u ziemi pomi?dzy Grekami a Ilirami (w mie?cie Korcula znajduje si? obecnie kopia tablicy, orygina? przechowywany jest w Muzeum Archeologicznym w Zagrzebiu). Na prze?omie III i II w. p.n.e. Korcul? przej?li Rzymianie, który w??czyli wysp? do prowincji Iliricum. Po upadku cesarstwa na tereny dzisiejszej Dalmacji nap?yn?li S?owianie, a sami Chorwaci pojawili si? na Korculi z pocz?tkiem IX w. Nie d?ugo jednak w?adali oni wysp?, w X w. dosta?a si? ona w r?ce Wenecjan, którzy pozostali na niej, z pewnymi przerwami, a? do ko?ca XVIII w. W 1214 r. mieszka?cy wyspy pozbyli si? na krótko zwierzchnictwa Wenecjan i zredagowali s?ynny „Statut miasta i wyspy Korcula”. By? to drugi, najstarszy na terenach zamieszka?ych przez S?owian (po Ruskiej Prawdzie) zbiór praw, w którym poruszono takie mi?dzy innymi kwestie, jak zniesienie niewolnictwa czy ochron? winnic. Pod rz?dami Wenecjan Korcula zanotowa?a jednak znaczny rozwój, a zachowany do dzi? uk?ad urbanistyczny miasta Korculi zosta? ukszta?towany w?a?nie na prze?omie XIV i XV w. Ujemn? stron? przebywania na wyspie Wenecjan by?o uwik?anie jej w ró?ne, prowadzone przez nich wojny, tak z innymi w?oskimi pa?stwami-miastami, jak te? z Turkami. W najs?ynniejszej bitwie stoczonej w 1298 r. u wybrze?y Korculi, pomi?dzy Republik? Genui a Wenecj?, bra? udzia? sam Marco Polo, który, jak si? przypuszcza, móg? urodzi? si? w mie?cie Korcula. Panowanie Wenecjan na Korculi zako?czy?o si? wraz z podbiciem tych terenów przez wojska napoleo?skie, pó?niej natomiast wyspa dosta?a si? we w?adanie Habsburgów. Po I wojnie ?wiatowej Korcula znalaz?a si?  w granicach nowoutworzonego Królestwa Serbów, Chorwatow i S?owe?ców, a po II wojnie ?wiatowej zwierzchnictwo nad wysp? przej??a komunistyczna Jugos?awia. Dopiero z pocz?tkiem lat 90. Korcula znalaz?a si? w granicach Chorwacji, gdy ta od??czy?a si? od Republiki Jugos?awii.
Po?o?one na pó?nocno – wschodnim kra?cu wyspy miasto Korcula jest zdecydowanie najwi?ksz? jej atrakcj?. Ju? samo usytuowanie miasta ma niewielkim, górzystym pó?wyspie i przy najw??szym odcinku kana?u Peljeskiego robi ogromne wra?enie. Otoczone murami Stare Miasto zosta?o wytyczone na prze?omie XIV i XV w. Przylega do niego port wraz z dwoma tak charakterystycznymi dla Dalmacji okr?g?ymi wie?ami obronnymi: Barbario i Balbi. Uk?ad przestrzenny Starego Miasta jest, co ciekawe, wzorowany na szkielecie ryby. Od g?ównego traktu odchodz? w przeciwne strony w?skie uliczki, zako?czone schodami. Taki uk?ad nie jest przypadkowy, mia? on chroni? mieszka?ców przed silnie wiej?cymi tutaj wiatrami i zbyt du?ym nas?onecznieniem. Najwa?niejszym obiektem w mie?cie jest niew?tpliwie Katedra ?w. Marka, wzniesiona w XV w., na fundamentach starszego ko?cio?a z XIII w. ?wi?tynia utrzymana jest w stylu gotycko – renesansowym, a nad jej budow? czuwali przede wszystkim dalmaccy architekci i arty?ci, w tym najbardziej znany Marko Andijic. Z pocz?tkiem XVI w. do katedry dobudowana zosta?a kaplica ?w. Rocha, ?wi?tego chroni?cego przed zaraz?. Kolejnym wartym zobaczenia miejscem jest Rynek Miejski, przy którym stoi renesansowy Ratusz oraz Pa?ac Ksi???cy. Najwi?ksze wra?enie robi jednak w Korculi typowa dla miast i miasteczek Dalmacji w?ska zabudowa, domy przykryte czerwonymi dachami, gdzieniegdzie poprzedzielane okaza?ymi pa?acami. Z tych ostatnich na uwag? zas?uguj? zw?aszcza budowle znajduj?ce si? w s?siedztwie katedry – wenecki pa?ac Arneri, wzniesiony w stylu kwiecistego gotyku oraz XVI – wieczny pa?ac Gabrielis, stanowi?cy dzi? siedzib? Muzeum Miejskiego. Koniecznie trzeba si? te? w Korculi przespacerowa? do tzw. Domu Marco Polo. W muzeum znajduje si? bardzo interesuj?ca wystawa po?wi?cona ?yciu s?ynnego podró?nika, cho? historycy poddaj? w w?tpliwo?? to, czy rzeczywi?cie urodzi? si? on w?a?nie w tym miejscu i, co wi?cej, w tym mie?cie. Korcula to jednak nie tylko architektura i muzea. Miasto s?ynie tak?e z organizacji doskona?ych festiwali. Najs?ynniejsze s? Moreski – czyli przedstawienia taneczne upami?tniaj?ce walki chrze?cijan z Maurami. W lecie takie pochody taneczne urz?dzane s? nawet kilka razy w tygodniu, g?ówne przedstawienie przypada natomiast na tzw. dzie? Korculi. Wtedy to odbywa si? oficjalny pochód, podczas którego dwie grupy ubranych na czarno i na czerwono m??czyzn odgrywaj?, przy d?wi?kach rozszala?ej muzyki, pasjonuj?ce sceny walki. Równie? latem ma miejsce w Korculi Mi?dzynarodowy Festiwal Marco Polo, w trakcie którego degustowane jest wino z okolicznych winnic i ?piewane s? pie?ni folklorystyczne.  Z kolei we wrze?niu warto zobaczy? inscenizacj? upami?tniaj?c? walk? pomi?dzy Wenecj? a Republik? Genui, stoczon? u wybrze?y Korculi 7 wrze?nia 1298 r.
Poza Korcul? koniecznie trzeba jeszcze na wyspie odwiedzi? kilka miejsc. Zaledwie 10 minut jazdy autobusem na po?udnie od Korculi le?y Lumbarda – niewielka wioska, s?yn?ca z rozleg?ych winnic, produkcji znakomitego wina Grk oraz jedynej na wyspie pla?y piaskowej. Kilkana?cie kilometrów na zachód od Korculi le?y z kolei Racisce, miejscowo?? oferuj?ca doskona?y wypoczynek w ciszy i spokoju, z dala od du?ych skupisk turystów. Warto tak?e zagl?dn?? do Pupnat, miasteczka po?o?onego we wschodniej cz??ci wyspy, stanowi?cego pierwsze na Korculi miejsce osiedlenia si? Ilirów. W centralnej cz??ci wyspy, przy drodze do Vela Luki, usytuowana jest natomiast miejscowo?? Smokvica, s?yn?ca z produkcji dwóch rodzajów bia?ego wina: Posip i Rukatac. Wreszcie najbardziej wysuni?ta na zachód Vela Luka nie mo?e si? co prawda poszczyci? unikaln? architektur?, s?ynie ona jednak z produkcji sardynek, oliwy z oliwek oraz k?pieli zdrowotnych.

Wyświetleń: 14151
Zobacz także: Korcula Dalmacja wyspy Chorwacji
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012