Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Veliki Tabor - wspomnienie ?redniowiecznej Chorwacji

Veliki Tabor jest jednym z najlepiej zachowanych ?redniowiecznych zamków w Chorwacji. Przez wieki rozbudowywany i przebudowywany, dzi? jest zamek po??czeniem wielu stylów architektonicznych, przede wszystkim renesansu i gotyku. Ale pi?knie odrestaurowane fasady i eleganckie wn?trza to nie jedyny powód, ?eby zagl?dn?? do Veliki Tabor. Tutejsze mury skrywaj? wiele tajemnic, a podsycaj? je historie o przebiegaj?cej wzd?u? murów bia?ej zjawie czy o powtarzaj?cym si?, w okolicy pó?nocy, pukaniu do bram zamku.

Zawi?e losy Veliki Tabor

Veliki Tabor - zamek Chorwacja

Veliki Tabor usytuowany jest w regionie Zagorje, kilka zaledwie kilometrów od miasta Desini?. Zamek wznosi si? na szczycie wzgórza, na wysoko?ci 334 m n.p.m. Cho? wi?kszo?? warowni utrzymana jest w stylu renesansowym i barokowym, to jej pocz?tki si?gaj? XII w. Szacuje si?, ?e to w?a?nie wtedy zbudowana zosta?a najstarsza cz??? zamku, czyli stoj?ca dzi? po?rodku dziedzi?ca pi?ciok?tna wie?a. Pozosta?e, pó?okr?g?e wie?e wzniesione zosta?y na prze?omie XV i XVI w. Wiadomo te?, ?e obecne wej?cie do twierdzy pochodzi z pocz. XIX w. Wiele informacji dotycz?cych kolejnych faz rozbudowy zamku podawanych jest jedynie w przybli?eniu, poniewa? historycy nie s? zgodni co do przebiegu zaistnia?ych tu zdarze?. To co jednak wiadomo na pewno, to to, ?e zamek zosta? w 1502 r. przekazany na w?asno?? kapitanowi Pavao Rattkay’emu - za zas?ugi w walce z Turkami. Akt darowizny podpisa? Jan Korwin – ban Chorwacji i jednocze?nie nie?lubny syn króla W?gier Macieja Korwina. W r?kach Rattkay’ów twierdza mia?a zosta? a? do 1793 r., kiedy to zmar? ostatni przedstawiciel rodu - Josip Ivan Krstitelj, nie zostawiaj?c po sobie ?adnego potomka. W czasie I wojny ?wiatowej zamek s?u?y? za wi?zienie, natomiast w latach 1919 – 1938 rezydowa? tu s?ynny chorwacki malarz Oton Ivekovi?. Specjalizowa? si? on przede wszystkim w malarstwie historycznym, a nabycie przez niego zamku zaraz po I wojnie ?wiatowej stanowi?o prost? tego konsekwencj?. W tym czasie ?redniowieczna warownia by?a ju? w bardzo z?ym stanie. Ivekovi? stara? si? j? ochroni? przed dalszym niszczeniem, ale by?o to trudne ze wzgl?du na brak w?asnych ?rodków i niech?? lokalnych w?adz do wsparcia tego projektu. Ostatecznie, tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej Ivekovi? zosta? zmuszony sprzeda? Veliki Tabor pa?stwu. Okres powojenny równie? nie przyniós? zamkowi nic dobrego. Najpierw zamieszka?y tu siostry klaryski, które dodatkowo za?o?y?y na zamku sierociniec, a z czasem pomieszczenia zabytkowej twierdzy zacz?to te? wykorzystywa? do celów rolniczych. Prawdziwy prze?om nast?pi? dopiero po odzyskaniu przez Chorwacj? niepodleg?o?ci. Zamek przej??o Muzeum Chorwackiego Zagorja, przeprowadzone tu zosta?y szeroko zakrojone badania archeologiczne oraz prace renowacyjne, dzi?ki którym Veliki Tabor jest dzi? jednym z najpi?kniej odnowionych w Chorwacji zabytków architektury ?redniowiecznej.

Winiarnia, toaleta, czaszka – czyli co kryje si? we wn?trzu Veliki Tabor

Centralnym punktem kompleksu zamkowego jest pi?ciok?tna, gotycka wie?a. Zanim budowla zosta?a otoczona murem i czterema pó?okr?g?ymi basztami, rozci?ga? si? wokó? niej wieniec ostro zako?czonych, drewnianych pali. Pocz?tkowo wie?a mia?a dwa pi?tra, z czasem jednak dobudowano do niej jeszcze jedno pi?tro, które najpierw przeznaczone zosta?o na spichlerz, a pó?niej pe?ni?o funkcje mieszkalne. Dzi? najciekawszym obiektem wewn?trz wie?y jest usytuowana na drugim pi?trze i przylegaj?ca do pó?nocnej ?ciany budowli – ?redniowieczna toaleta. Zewn?trzny pier?cie? fortyfikacyjny zosta? uko?czony w po?. XVI w. Najpierw wzniesione zosta?y jednak wie?e zachodnie, poniewa? od tej strony zamek bardziej nara?ony by? na najazdy.

We wn?trzu kompleksu na uwag? zas?uguje przede wszystkim pi?kny dziedziniec otoczony kolumnad?. W nocy, zw?aszcza podczas pe?ni ksi??yca, kolumny rzucaj? na dziedziniec niesamowite cienie. Mo?e w?a?nie st?d bior? si? liczne opowie?ci o kr???cych po zamku duchach? Na parterze pi?ciok?tnej wie?y, czyli tam, gdzie kiedy? znajdowa?a si? winiarnia, zobaczy? mo?na star? pras? do wyt?aczania soku z winogron. Na uwag? zas?uguje tu te? studnia, która ma a? 31 m g??boko?ci.

Dla wielu turystów najwi?ksz? atrakcj? okazuje si? by? jednak zamkowa kaplica. To w?a?nie tutaj przechowywana jest odkryta w trakcie prac archeologicznych czaszka m?odej kobiety. Wed?ug legendy jest to czaszka Weroniki z Desini?, drugiej ?ony Fridriha – syna bana chorwackiego i hrabiego cylejskiego Hermana II. Istniej? ró?ne wersje historii wielkiej mi?o?ci pomi?dzy Fridrihem i Weronik?, wi?kszo?? z nich ko?czy si? jednak ?mierci? Weroniki i zamurowaniem jej cia?a z rozkazu Hermana II w murze zamkowym. Odnaleziona na pocz?tku lat 90-tych czaszka wydaje si? zatem potwierdza? przynajmniej t? cz??? legendy.

Wyświetleń: 6253
Zobacz także: Chorwacja Valiki Tabor ?redniowiecze zamek zabytki
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012