Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 15-01-2021
 Kuna (HRK)0,6021
 Euro (EUR)4,5480
 Dolar (USD)3,7466
 Funt (GBP)5,1104

Szybenik

Zwiedzaj?c chorwackie wybrze?e trudno jest si? czasem zdecydowa?, co koniecznie trzeba zobaczy?, a co, z braku czasu na przyk?ad, mo?na ostatecznie pomin??. Po?o?ony w ?rodkowej Dalmacji Szybenik jest jednym z tych obowi?zkowych punktów na trasie ka?dego turysty. Pn?ce si? ku górze, w?skie i brukowane uliczki, majestatyczna twierdza ?w. Anny na szczycie wzgórza, a przede wszystkim prawdziwa pere?ka architektoniczna- Katedra ?w. Jakuba, zaspokoj? potrzeb? dozna? estetycznych nawet najbardziej wymagaj?cych podró?ników.

Szybenik usytuowany jest nad uj?ciem rzeki Krka do Morza Adriatyckiego. Wi?ksza cz??? miasta rozpo?ciera si? na wzgórzu, które zwie?czone jest majestatyczn? twierdz? ?w. Anny. Pierwotne ?lady osadnictwa na terenie Szybeniku pochodz? jeszcze z czasów neolitu. Pierwsza trwa?a osada powsta?a tu jednak dopiero we wczesnym ?redniowieczu. Za?o?yli j? ok. VII w. Chorwaci, a nie, tak jak w przypadku innych miast wschodniego wybrze?a Adriatyku, Ilirowie, Grecy czy Rzymianie. Przyjmuje si? wi?c, ?e Szybenik jest najstarszym, rodzimym miastem Chorwatów na chorwackim wybrze?u. Gród obronny powsta? tu najprawdopodobniej ok. X w., natomiast w roku 1066 w statucie króla Petara Kresimira IV pojawi?a si? pierwsza oficjalna wzmianka o Szybeniku. Pomi?dzy XII a XIV w. w regionie Adriatyku o wp?ywy rywalizowa?y cztery ówczesne pot?gi: Bizancjum, Republika Wenecka, Królestwo W?gier i Królestwo Bo?ni, co znacznie wp?yn??o na dzieje i rozwój Szybeniku. Przez kilka stuleci miasto stale zmienia?o w?adców. Mimo to w 1167 r. w?gierski król Stefan III nada? Szybenikowi prawa miejskie, a w 1298 r. zosta?a w nim ustanowiona diecezja. Z pocz?tkiem XV w. miasto dosta?o si? pod panowanie Wenecjan, a sytuacja ta utrzyma?a si? do ko?ca XVIII w. Mimo pocz?tkowej wrogo?ci, jak? ludno?? Szybeniku ?ywi?a w stosunku do w?oskiego naje?d?cy, samo miasto ostatecznie bardzo na tym skorzysta?o. Przede wszystkim opar?o si? ono dzi?ki Wenecjanom Turkom Osma?skim. Wenecjanie zbudowali w Szybeniku pot??ne fortece, na wzgórzu stan??a twierdza ?w. Anny, u uj?cia kana?u ?w. Antego twierdza ?w. Miko?aja, a troch? dalej od centrum twierdza ?w. Jana i twierdza Subicevac. Ten wspania?y system obronny skutecznie uniemo?liwi? Turkom zainstalowania si? w tej cz??ci wybrze?a adriatyckiego. Panowanie Wenecjan sko?czy?o si? ostatecznie w 1797 r., gdy Szybenik, wskutek wojen napoleo?skich, dosta? si? najpierw w r?ce Francuzów a potem Habsburgów. Ponad stuletnia obecno?? Austriaków nad Adriatykiem by?a niezwykle korzystna dla rozwoju cywilizacyjnego Szybeniku. To wtedy miasto po??czone zosta?o sieci? kolejow? z innymi regionami Dalmacji, wtedy te? w Szybeniku powsta? system kanalizacyjny, szpital, a nawet teatr. Po I wonie ?wiatowej miasto zosta?o w??czone w sk?ad nowego tworu pa?stwowego – Królestwa Serbów, Chorwatów i S?owe?ców (pó?niejszego Królestwa Jugos?awii). Po II wojnie ?wiatowej Szybenik znalaz? si? w Socjalistycznej Federalnej Republice Jugos?awii, a od 1991 r. nale?y on do Chorwacji. W czasie tocz?cej si? w latach 1991 – 1995 wojnie w Chorwacji Szybenik by? ostro ostrzeliwany przez oddzia?y serbskie. Na szcz??cie celem ataków by?y g?ównie o?rodki przemys?owe, tote? zabytkowe centrum miasta nie dozna?o powa?niejszych zniszcze?.

Dzi? Szybenik upora? si? ju? z demonami przesz?o?ci, tzn. wojny z lat 90. i sta? si? znów wa?nym o?rodkiem turystycznym i kulturalnym na wschodnim brzegu Adriatyku. Najwi?kszym skarbem miasta jest niew?tpliwie Katedra ?w. Jakuba, wpisana na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wybudowana zosta?a w latach 1431 – 1536, a przy jej konstrukcji pracowa?o kilku architektów. Przygotowanie projektu ?wi?tyni Wenecjanie powierzyli wykszta?conemu we W?oszech, genialnemu architektowi Jurajowi Dalmatinacowi. To w?a?nie jemu zawdzi?czamy wspania?? konstrukcj? ko?cio?a z marmuru i kamienia ciosanego, ??czonych technik? a secco, tzn. bez u?ycia spoiw. Dzi? Katedra ?w. Jakuba jest najwi?ksz? tego typu budowl? sakraln? na ?wiecie. Co ciekawe, gdy po wojnie w Chorwacji architekci próbowali naprawi? zniszczenia katedry, to nie potrafili oni zastosowa? tej unikalnej, starodawnej techniki ??czenia kamieni i do uzupe?nienia ubytków musieli oni u?y? cementu. Zaprojektowana przez Dalmatinaca ?wi?tynia otrzyma?a styl gotycko – renesansowy. Sam mistrz na fryzie zdobi?cym boczne apsydy umie?ci? 71 rze?bionych g?ów. S? to najprawdopodobniej portrety ówczesnych mieszka?ców Szybeniku, ka?da rze?ba jest inna, a przedstawiaj? one twarze raz to u?miechni?te, raz ponure, z w?sami, brod? albo przeró?nymi nakryciami g?owy. Jurajowi Dalmatinacowi zawdzi?czamy jeszcze chrzcielnic?, transept i baptysterium. Po ?mierci mistrza jego dzie?o kontynuowa? ucze? – Nikola Firentinac. To w?a?nie on wzniós? 32 – metrow? kopu?? projektu Dalmatinaca i wzorowan? na florenckiej kopule wykonanej przez Brunelleschiego. Niemniej ciekawe od samej katedry jest te? jej otoczenie. Po drugiej stronie Trg Republike Hrvatske stoi wspania?y, XVI – wieczny ratusz z arkadow? loggi?, wzorowan? na pa?acach wzniesionych przy placu ?w. Marka w Wenecji. Przy katedrze znajduj? si? tak?e zabytkowe budynki Pa?acu Biskupiego i Pa?acu Ksi???cego oraz Brama Morska i pomnik Juraja Dalmatinaca.

W Szybeniku koniecznie nale?y tak?e zobaczy? imponuj?cy system fortyfikacji, który opar? si? silnym i cz?sto ponawianym atakom Turków Osma?skich. Twierdza ?w. Anny znajduje si? na samym szczycie wzgórza, a zosta?a ona wybudowana na prze?omie XVI i XVII w. Mimo, ?e jest ona cz??ciow? ruin?, to widok rozpo?cieraj?cy si? z jej murów nie ma sobie równych. U uj?cia kana?u ?w. Antego do Adriatyku wznosi si? natomiast imponuj?ca, XVI - wieczna twierdza ?w. Miko?aja, projektu Michielea Sammichella (równie? budowniczego ratusza). Jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów obronnych na terenie Dalmacji. Oprócz tych dwóch budowli warto jeszcze zwróci? uwag? na twierdz? ?w. Jana i twierdz? Subicevaca.

Poza wspania?ymi dzie?ami architektury, tak ?wieckiej jak i obronnej, Szybenik zachwyca urod? poszczególnych kamieniczek i brukowanych, pn?cych si? do góry uliczek. Pod wzgl?dem za?o?enia urbanistycznego Szybenik bardzo przypomina wiele w?oskich miasteczek. Ulice raz id? stromo w gór?, raz opadaj?, a odleg?o?ci pomi?dzy poszczególnymi kamienicami s? czasem tak ma?e, ?e budynków po obu stronach mo?na dotkn?? rozpo?cieraj?c ramiona. Nad samym morzem znajduje si? elegancka promenada, otoczona z jednej strony rz?dem drzewek mimozy, z drugiej natomiast palm. Przy promenadzie zlokalizowane zosta?y wy?mienite restauracje i kawiarnie. Tu tak?e, w Pa?acu Rektorów, dawnej siedzibie weneckiego namiestnika, mie?ci si? muzeum miejskie. Mo?na w nim zobaczy? eksponaty dotycz?ce historii miasta, a tak?e przedmioty znalezione podczas bada? archeologicznych i pochodz?ce jeszcze z czasów neolitu.

W Szybeniku odbywa si? wiele imprez kulturalnych, tak o zasi?gu lokalnym jak i ogólnokrajowym. Najbardziej popularny jest Mi?dzynarodowy Festiwal Dzieci, na który przybywaj? grupy teatralne i zespo?y muzyczne z wielu pa?stw Europy.

Wyświetleń: 6043
Zobacz także: Dalmacja Szybenik
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012