Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Pula

Pietas Julia, Pola, Pulj, Pulei- to wszystko u?ywane tu przez wieki okre?lenia niezwykle ciekawego miasta le??cego na pó?wyspie Istria, a w tutejszym j?zyku zwanego Pula. Mówi si?, ?e tu wszystko zaczyna si? i ko?czy w amfiteatrze. Miasto igrzysk, festynów, wspania?ego jedzenia, zabytków a dla mi?o?ników historii – po prostu punkt obowi?zkowy na li?cie zwiedzania chorwackich zak?tków. Najwi?kszy rozkwit osady przypad? na czasy panowania Imperium Rzymskiego. To wtedy Pietas Julia sta?a si? jednym z wa?niejszych na wybrze?u adriatyckim o?rodków administracji rzymskiej i handlu mi?dzynarodowego. Po upadku Cesarstwa, losy Puli, podobnie jak losy innych chorwackich miasteczek, by?y tu?aczk? mi?dzy w?adcami Bizancjum, Wenecji a pó?niej Austrii, W?och i Jugos?awii.

W tej chwili miasteczko jest zamieszkiwane przez nieca?e 60 000 mieszka?ców a w pe?ni sezonów turystycznych, du?y procent osób przebywaj?cych w Puli to go?cie z zagranicy i innych cz??ci Chorwacji. Mimo to, miasto zachowa?o wiele ze swojego pierwotnego charakteru- ?ywio?owej, ale nie m?cz?co przepe?nionej ?ródziemnomorskiej miejscowo?ci.

Klimat Puli jest niezwykle ?agodny, sprzyjaj?cy relaksowi zarówno latem (ok. 26 stopni Celsjusza), jak i zim? (nie mniej ni? 15 stopni). Odwiedzaj?c tutejsze pla?e pami?ta? nale?y jedynie o specyficznej strukturze geologicznej, która powoduje, ?e s? one w wi?kszo?ci kamieniste i ?wirowe.
Co ka?dy turysta b?d?cy w Puli zwiedzi? powinien? Niew?tpliwie jest to amfiteatr wybudowany tu za czasów cesarza Wespazjana. Kiedy? odbywa?y si? tu ?ci?gaj?ce widzów z bardzo daleka igrzyska, walki gladiatorów i dzikich zwierz?t. Dzi? mo?na w tym miejscu uczestniczy? w licznych imprezach plenerowych i festynach.

Prócz tego nie do wybaczenia by?oby pomini?cie forum z czasów rzymskich, ?wi?tyni Augusta, ?redniowiecznego ratusza czy zamku. Po ca?odziennych wyprawach ?ladem pulskiej historii, warto zajrze? do jednej z wielu uroczych knajpek rozsianych wzd?u? wybrze?a, czy w centrum miasta. Kucharze specjalizuj? si? tu we w?asnor?cznym wyrobie makaronów. Do nich podaje si? ró?nego rodzaju dodatki mi?sne i kieliszek wy?mienitego regionalnego wina. Podwodne jaskinie, tunele i niespotykana nigdzie indziej w tak nieskazitelnym stanie fauna i flora g??bin morskich, to wspania?a zach?ta dla tych, którzy kochaj? nurkowa? , lub pokocha? ten sport dopiero planuj?.

Równie? amatorzy windsurfingu, czy innych dziedzin sportu, jak jogging, tenis a nawet loty balonem b?d? z pewno?ci? usatysfakcjonowani pobytem w Puli. Jedni zachwycaj? si? tym miejscem ze wzgl?du na tradycje, ciekaw? histori? a wraz z ni? legendarne wr?cz pochodzenie Puli zwi?zane z podró?? mitycznych Argonautów. Drudzy, wol? rozkoszowa? si? tera?niejszo?ci? i przy kieliszku wina, na rozleg?ej, s?onecznej pla?y kontestowa? przypisywan? Puli li tylko historyczn? warto??. Wszystkich ??czy jedno: ch?? sp?dzenia naprawd? wyj?tkowych wakacji ! I to w Puli udaje si? zawsze!

 

Wyświetleń: 6950
Zobacz także: chorwacja istria pula
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012