Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 26-02-2021
 Kuna (HRK)0,5960
 Euro (EUR)4,5175
 Dolar (USD)3,7247
 Funt (GBP)5,1946

Porec - Istria

PorecPorec usytuowany jest na zachodnim wybrze?u Pó?wyspu Istria. Miasto liczy ponad 2 tys. lat, jego historyczna cz??? znajduje si? na niewielkim pó?wyspie, który od strony morza os?ania Wyspa ?w. Miko?aja. Porec i pobliskie tereny zamieszkane zosta?y najprawdopodobniej ok. V w p.n.e. przez Ilirów. W II w. p.n.e. niewielk? osad? ryback? przej?li Rzymianie, którzy w jej miejscu za?o?yli warowny obóz wojskowy. W I w n.e. Porec otrzyma? prawa miejskie i status kolonii Julia Parentium. Wkrótce te? miasto sta?o si? siedzib? biskupstwa, a w IV w. wybudowano tu pierwsz? katedr?.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Porec najpierw przeszed? we w?adanie Ostrogotów, nast?pnie zainstalowali si? tu Bizantyjczycy, a w ko?cu i sami Frankowie. W po?. XIII w. Porec, jako jedno z pierwszych miast Pó?wyspu Istria, uzna?o zwierzchnictwo Republiki Weneckiej. Podobnie jak wiele innych chorwackich miejscowo?ci Porec pozosta? w r?kach Wenecjan a? do ko?ca XVIII w., a to przyczyni?o si? do jego szybkiego rozwoju, nie tylko gospodarczego, ale tak?e kulturalnego. Zawierucha wywo?ana wojnami napoleo?skimi przynios?a chwilowe zaj?cie Istrii przez Francuzów, a nast?pnie zainstalowanie si? na tym terenie Austriaków. Zmiana zwierzchnika wysz?a jednak miastu na dobre. Za Habsburgów Porec sta? si? stolic? i siedzib? parlamentu Istrii. Ponadto miasto przeistoczy?o si? w II po?. XIX w. w znany kurort, g?ównie za spraw? zafascynowanej tym regionem austro – w?gierskiej arystokracji. Uwie?czeniem szybkiego rozwoju turystyki na pó?wyspie by?o wybudowanie przez Austriaków linii kolejowej Porec – Triest. Po I wojnie ?wiatowej ca?a Istria znalaz?a si? w granicach pa?stwa w?oskiego, a po II wojnie ?wiatowej Porec wraz z wi?kszo?ci? Istrii wszed? w sk?ad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos?awii. Po rozpadzie federacji Porec znalaz? si? ostatecznie w granicach Republiki Chorwacji.


Bazylika EufrazjuszaNajcenniejszym skarbem Porecu jest Bazylika Eufrazjana, wpisana w 1997 r. na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to jeden z najokazalszych i najlepiej zachowanych przyk?adów bizantyjskiej architektury sakralnej w Chorwacji. ?wi?tynia zosta?a wzniesiona w VI w. na fundamentach dwóch wcze?niejszych budowli, bazyliki z IV w. i ko?cio?a z V w.  To w?a?nie z tych wcze?niejszych obiektów pochodz? zachowane w obecnej bazylice i znajduj?ce si? w jej pó?nocnej nawie wczesnochrze?cija?skie mozaiki. Przedstawiaj? one sceny biblijne, a wykonane zosta?y przez mistrzów bizantyjskich ze z?ota. Poza nimi we wn?trzu ?wi?tyni na uwag? zas?uguj? tak?e XVI – wieczne malowid?a ?cienne oraz XIII – wieczne cyborium. Warto jeszcze zwróci? uwag? na fakt, ?e pierwotna bazylika po?wi?cona by?a pierwszemu biskupowi Porecu – ?w. Maurowi, zwanemu te? ?w. Mavrem, który zgin?? m?cze?sk? ?mierci? w III w n.e., natomiast obecna ?wi?tynia zosta?a dedykowana Marii Dziewicy. Poza Bazylik? Eufrazja?sk? koniecznie trzeba w Porecu zwróci? uwag?  na pozosta?o?ci czasów staro?ytnych.

Szczególnie interesuj?cy jest fakt, ?e w najstarszej cz??ci Porecu zachowa? si? w prawie niezmienionym stanie  rzymski uk?ad urbanistyczny. Jego trzon stanowi? ulice Dekumanus i Cardo Maximus oraz plac Trg Marafor, w s?siedztwie którego znajduj? si? ruiny ?wi?ty? Marsa i Neptuna. Równie? w tej okolicy mo?na zobaczy? roma?ski Dom Kanonicki i Dom z Balkonem oraz troch? m?odsze pa?ace weneckie, utrzymane przede wszystkim w stylu gotyckim. Koniecznie trzeba tak?e zagl?dn?? do dawnego budynku parlamentu Istrii, który przed przebudow? w XVIII w. by? siedzib? klasztoru franciszkanów.

Porec stanowi jeden z najcz??ciej odwiedzanych kurortów Chorwacji. Swoj? popularno?? miasto zawdzi?cza doskona?ym warunkom klimatycznym, pi?knym pla?om oraz mo?liwo?ci uprawiania na oblewaj?cych je wodach Morza Adriatyckiego wielu sportów wodnych, w tym przede wszystkim surfingu, nart wodnych i nurkowania. Oferta turystyczna jest zreszt? stale przez miasto rozwijana. Co roku, zw?aszcza w miesi?cach letnich, organizowane s? g?o?ne imprezy kulturalne. Do najwa?niejszych nale?? czerwcowy Festiwal Ludowy i sierpniowy Inter Folk Fest, a przez ca?e lato tury?ci mog? tak?e zajrze? na Wystaw? Sztuki oraz na koncerty organizowane w ramach Lata Muzycznego. Poza wydarzeniami kulturalnymi Porec oferuje te? swoim go?ciom doskona?? kuchni?. W?ród miejscowych specja?ów znajduj? si? przygotowywane na ró?ne sposoby kalmary, homary, raki oraz ryby, a tak?e potrawy z rekina, paluszki z mi?sa mielonego czy te? makaron ze specjalnym mi?snym sosem.

Wyświetleń: 6068
Zobacz także: Porec Istria Bazylika Eufrazjusza
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012