Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 11-08-2020
 Kuna (HRK)0,5887
 Euro (EUR)4,4016
 Dolar (USD)3,7390
 Funt (GBP)4,8934

Osijek

?eby w pe?ni pozna? uroki Chorwacji nie nale?y ogranicza? si? jedynie do jej strefy nadmorskiej. W g??bi l?du, w obr?bie historycznej krainy Slawonii, le?y urocze miasto Osijek. W przesz?o?ci w?ada?y nim pot??ne imperia – Rzymianie, Osmanowie i Habsburgowie. Dzi? Osijek to najwa?niejszy na wschodzie Chorwacji o?rodek kulturalny i turystyczny.

Nazwa Osijek nawi?zuje do lokalizacji miasta na podwy?szonym wzgórzu nad rzek? Draw?, które chroni?o je przed powodziami. „Osijek” pochodzi od chorwackiego s?owa „oseka”, które oznacza „fal? odp?ywow?”. Po?o?enie nad Draw? by?o zreszt? kluczowe dla rozwoju miasta, rzeka ta bowiem stanowi?a dogodny ??cznik pomi?dzy po?udniem Europy a pó?nocnymi terenami dzisiejszych Ba?kanów. Nic wi?c dziwnego, ?e to w?a?nie tu Rzymianie zdecydowali si? utworzy? osad? wojskow? o nazwie Mursa, a potem koloni? Aelia Mursa. Jej strategiczne znacznie dostrzeg? przede wszystkim cesarz Hadrian, który zapocz?tkowa? budow? pot??nych fortyfikacji wokó? miasta oraz solidnego, kamiennego mostu na Drawie. Mimo tych umocnie? Mursa nie unikn??a jednak zniszcze? we wczesnym ?redniowieczu. Najdotkliwsze starty zadane zosta?y miastu podczas najazdu Hunów. Od tego czasu, czyli od po?. V w. a? do ko?ca XII w., o rzymskiej Mursie s?uch ca?kowicie zagin??. O miejscowo?ci nie wspomina? ?aden wczesno?redniowieczny dokument. Wiadomo tylko, ?e w okolice dawnej kolonii rzymskiej nap?yn?li najpierw Chorwaci, a potem W?grzy. To w?a?nie ci ostatni za?o?yli w miejscu Mursy nowe miasto - Osijek. Jako w?asno?? feudalna by?o ono przekazywane kolejnym rodzinom magnackim, z których najpot??niejsza rodzina Korogyi w?ada?a miastem w latach 1353 – 1472. Osijek sta? si? znacz?cym o?rodkiem handlowym, ale jego spokojny rozwój nie trwa? d?ugo. W 1526 r. miasto zrównali z ziemi? Turcy Osma?scy, a nast?pnie zacz?li oni w tym miejscu wznosi? now? metropoli?, w charakterystycznym dla siebie, orientalnym stylu. To w?a?nie tutaj, w po?. XVI w., Sulejman Wspania?y kaza? zbudowa? d?ugi na 8 kilometrów drewniany most, ??cz?cy Osijek z Dard?. Obiekt powsta? w zaledwie 17 dni, do jego budowy zosta?o zaanga?owanych blisko 25 tys. osób i by? przez wspó?czesnych uznawany za ósmy cud ?wiata. Za dynastii Osma?skiej Osijek znów znacz?co si? rozwin?? i sta? si? g?ównym o?rodkiem handlowym na szlaku ??cz?cym  wschód z po?udniem Europy. Turcy pozostali jednak nad Draw? tylko do 1687 r., kiedy zostali wyparci przez Habsburgów. Wydarzenie to zapocz?tkowa?o zupe?nie nowy etap w historii miasta. Austriacy zbudowali najpierw now? twierdz? w stylu barokowym, a potem za?o?yli jeszcze Górne Miasto i Dolne Miasto. Z pocz?tku wszystkie te trzy o?rodki funkcjonowa?y odr?bnie od siebie. Po??czy?y si? dopiero w 1809 r. i jako jeden organizm miejski utworzy?y Królewskie Wolne Miasto. W zmienionych warunkach Osijek znów wspaniale si? rozwija?, a w pewnym momencie by? nawet najwi?kszym miastem na terenie Chorwacji. Na rozwój tej slawo?skiej metropolii du?y wp?yw mia?y nowinki kulturalne i spo?eczno ekonomiczne przenikaj?ce na Pó?wysep Ba?ka?ski z austrow?gierskich stolic: Wiednia i Budy. Na prze?omie XIX i XX w., a tak?e w czasie obu wojen ?wiatowych, Osijek straci? troch? na znaczeniu, nadal jednak pozosta? najwa?niejszym o?rodkiem gospodarczym i kulturalnym wschodniej Chorwacji.

Odwiedzaj?cy Chorwacj? tury?ci udaj? si? zazwyczaj na wybrze?e dalmaty?skie. Osijek jest wa?nym o?rodkiem turystycznym, ale dotychczas odwiedzali go g?ównie Chorwaci. Miasto na pewno musi popracowa? nad promocj?, bo ma niema?o do zaoferowania. Niezwykle pi?kne jest przede wszystkim Stare Miasto (nadal potocznie zwane Twierdz?). To ono przez d?ugi czas stanowi?o centrum slawo?skiej metropolii i strzeg?o przeprawy przez Draw?. Osijek szcz??liwie unikn?? wi?kszych zniszcze? podczas obu wojen ?wiatowych i wojny z Serbi? na pocz?tku lat 90., dzi?ki czemu Stare Miasto zachowa?o swój oryginalny, barokowy wygl?d. Przy rynku warto zwróci? uwag? na XVIII - -wieczny ratusz i urokliwe kamieniczki z trójk?tnymi szczytami. Na terenie Górnego Miasta stoi natomiast okaza?a Konkatedra ?w. Aposto?ów Piotra i Paw?a. Jest to budowla neogotycka, wzniesiona w latach 1894 – 1898. Dzwonnica ?wi?tyni liczy 94 m wysoko?ci i pod tym wzgl?dem ust?puje w Chorwacji jedynie katedrze Wniebowzi?cia NMP w Zagrzebiu. Z innych budowli sakralnych w Osijeku warto jeszcze zwróci? uwag? na XVIII-wieczne ko?cio?y ?w. Jakuba (z klasztorem kapucynów), ?w. Krzy?a (z klasztorem franciszkanów) oraz ?w. Micha?a.  Niezwykle cennym miejscem jest ponadto Muzeum Slawonii. Zosta?o ono za?o?one w 1877 r., a od 1946 r. mie?ci si? ono w budynku dawnego Magistratu., wzniesionym prze Habsburgów z pocz?tkiem XVIII w. Najcenniejsze kolekcje w muzeum obejmuj? eksponaty pochodz?ce z czasów rzymskiej kolonii Mursy oraz zbiory numizmatyczne. Warto tak?e doda?, ?e tutejsza biblioteka muzealna liczy blisko 70 tys. pozycji.

Poza niezwykle ciekaw? architektur? sakraln? i ?wieck? Osijek znany jest jeszcze z jednego powodu. Otó? miasto posiada nieoficjalny tytu? gastronomicznej stolicy kraju. W restauracjach serwowane s? tradycyjne, slawo?skie potrawy, takie jak kulen – rodzaj pikantnej, wieprzowej kie?basy oraz pikantny gulasz rybny. Poza tym warto przyby? do Osijeku na który? z licznie organizowanych tu festiwali. Bodaj najbardziej znanym jest Festiwal Gry na Tamburach, odbywaj?cy si? w maju. Warto te? odwiedzi? miasto w miesi?cach letnich, gdy maj? tu miejsce Letnie Noce w Osijeku.

Na koniec – ciekawostka. Otó? w Osijeku znajduje si? i nadal funkcjonuje najstarszy tramwaj w po?udniowo – wschodniej Europie. Pierwszy tramwaj konny pojawi? si? tu 1883 r., natomiast pierwszy elektryczny w 1929 r. Do dzi? zachowa? si? jeden zabytkowy wagon, który po przej?ciu odpowiedniego remontu zosta? ponownie udost?pniony mieszka?com. Równie? motorniczy tego tramwaju jest ubrany w oryginalny mundur z lat 20 i 30 XX w.

Wyświetleń: 5390
Zobacz także: osijek slawonia
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012