Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 02-06-2020
 Kuna (HRK)0,5785
 Euro (EUR)4,3902
 Dolar (USD)3,9303
 Funt (GBP)4,9334

Istria

Pó?wysep potomków iliryjskich piratów, skarbnica starorzymskich skarbów architektury, kraina bieli, szaro?ci i czerwieni... Istria - otulony ciep?ymi wodami Adriatyku, region Chorwacji, dzia?a nie tylko na wyobra?ni?, ale równie? zmys?y.

Wichry historii wiod?y losy Istrii od panowania tu w II w. p.n.e. Rzymian, poprzez podboje Gotów, dominacj? Bizancjum czy wreszcie Wenecji. Wp?ywy tych kultur wida? na pó?wyspie do dzi? i stanowi? one korzenie tego, czym jest dzisiejsza Istria. Niezwyk?e pi?tno na jej dziedzictwie wywar?a równie? druga wojna ?wiatowa. Wielu dzisiejszych mieszka?ców tego pó?wyspu to migranci z innych krajów by?ej Jugos?awii, którzy przybyli tu po zako?czeniu 1945 r. St?d cz?sto s?ycha? tu dialekty serbskie, s?owe?skie czy alba?skie.

Pod wzgl?dem klimatu (zarówno pogody, jak i duszy tej krainy) bardzo blisko jest jej natomiast do w?oskiej Toskanii. Ciep?y, ?ródziemnomorski klimat, niezwyk?a symbioza mieszka?ców z otaczaj?ca ich nadmorsk? przyrod?, oraz sielankowy klimat górskich miasteczek, sprawiaj?, ?e mo?na tu odetchn?? od codzienno?ci i nabra? do niej zdrowego dystansu. W dzie? mo?emy liczy? na wysokie, wahaj?ce si? w granicach 24 - 30 stopni, temperatury. Noce przynosz? za to przyjemne, typowe dla tego klimatu, rze?kie och?odzenie. Region Istrii dzielimy na trzy cz??ci zwane Istri? Bia??, Czerwon? i Szar?. Barwne konotacje wi??? si? z typami gleby: od skalnej i wapiennej na pó?nocy, przez szare p?askowy?e cz??ci ?rodkowej, po ognist?, rozgrzan? s?o?cem ziemi? nad samymi brzegami morza.

Czas biegnie tu lub p?ynie, w zale?no?ci, któr? cz??? pó?wyspu zdecydujemy si? odwiedzi?. Nadmorskie kurorty, jak Pula czy Porec przepe?nione s? radosn?, energetyczn? atmosfer? dobrej zabawy. Pe?no w nich dyskotek, barów i restauracji. Hotele bogate s? w atrakcje idealne dla osób lubi?cych sp?dza? czas aktywnie- na korcie tenisowym czy w basenie. Malownicze rafy koralowe oraz wraki statków ukryte w morskich g??binach b?d? natomiast gratk? dla mi?o?ników nurkowania. Szukaj?cy mocniejszych wra?e? mog? zakosztowa? przygody na paralotni czy we wspinaczce na stromych nadmorskich ska?ach lub odwiedzi? prawdziw? Mekk? osób o mocnych nerwach - Adrenaline Park w Umag.

Pragn?cym chwili spokojnego relaksu poleci? mo?na ?rodkow? i pó?nocn? cz??? pó?wyspu. Tu ?ycie p?ynie w?asnym, niespiesznym rytmem. Miasteczka pe?ne s? zabytkowych budowli i mi?ych knajpek, w których zje?? mo?na tradycyjn? szynk? prust czy kie?baski oraz skosztowa? wytwarzanego w tym regionie, znakomitego wina Malvazija.

Ca?y region Istrii usiany jest arcyciekawymi zabytkami. Wiele z nich pochodzi jeszcze z czasów rzymskich, jak amfiteatr i ?uk triumfalny Sergiusza w Puli, staro?ytne kamienio?omy we Vrsar, czy Bazylika ?w. Eufrazjusza w Porecu. Ka?dy, kto cho? raz zago?ci? w regionie Istrii b?dzie mia? ochot? tu wróci?. Jest ona, bowiem postrzegana jako prawdziwe serce Chorwacji i to nie tylko ze wzgl?du na swój charakterystyczny kszta?t. Bogata historia, wspania?e tradycje i pi?kna przyroda gwarantuj? , ?e czas tu sp?dzony b?dzie beztroski a wspomnienia pe?ne fascynuj?cych i niezapomnianych wra?e?.

Wyświetleń: 4279
Zobacz także:
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012