Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 02-06-2020
 Kuna (HRK)0,5785
 Euro (EUR)4,3902
 Dolar (USD)3,9303
 Funt (GBP)4,9334

Hvar

Hvar to nazwa, jak? dzieli jedna z najpi?kniejszych wysp Dalmacji z miastem Hvar po?o?onym na po?udniowozachodnim jej wybrze?u. Miasteczko to roztacza niezwyk?y urok, którego ?ród?em jest atmosfera, jak? dla swoich go?ci stworzyli tu mieszka?cy, ale równie?  jego klimat. Hvar s?ynie, bowiem z najwi?kszej ilo?ci dni s?onecznych w roku.

Pocz?tki miasteczka si?gaj? czasów Staro?ytnej Grecji, kiedy w tym miejscu istnia?a ju? osada zwana Heraclea. W okresie panowania tu Cesarstwa Bizantyjskiego Hvar, ze wzgl?du na doskona?e pod wzgl?dem strategicznym po?o?enie,  sta? si? wa?nym o?rodkiem ?eglugi morskiej.

Najwi?cej zabytków pochodzi w?a?nie z okresu ?redniowiecza, kiedy to miasto prze?ywa?o apogeum rozwoju kulturalnego. Pozosta?o?ci? tych czasów jest monumentalna i niezwykle uroczo po?o?ona katedra ?w. Stefana z godn? uwagi wie?? reprezentuj?c? jeden z najciekawszych na wyspie przyk?adów po??czenia sztuki renesansu i baroku . Na prze?omie pi?tnastego i szesnastego wieku w mie?cie powsta? Arsena?, który dwa wieki pó?niej przekszta?cono w teatr- jeden z najstarszych w Europie. Teatr i za?o?ona przy nim galeria sztuki funkcjonuj? do dzi?. Kultura jest elementem, w który miasto w ostatnich latach bardzo inwestuje: odbywaj? si? tu liczne koncerty, spotkania jazzowe, oraz spotkania grup folklorystycznych. Miasto otoczone jest malowniczo a? czterema fortami: Spanjol, Napoleon, Baterija i Galisnik. Powstawa?y one przez kilka wieków, a dzi? stanowi? atrakcj? turystyczn? i pami?tk? chlubnej historii miasta.

Mi?o?nicy sportu znajd? tu zapewne wiele okazji, by rozwija? swoje umiej?tno?ci w ulubionych dyscyplinach. W sezonie letnim króluje tu szczególnie tenis, w zimowym za? odbywaj? si? regaty noworoczne.

Pobyt w miasteczku zapewne usatysfakcjonuje osoby, które na urlopie lubi? przemieszcza? si? z miejsca na miejsce. Z Hvaru mo?na wzi?? „wodn? taksówk?” na jedn? z okolicznych wysp, które s?yn? mi?dzy innymi z… pla? nudystów. Hvar jest miejscem, gdzie go?ci traktuje si? ze szczególn? piecz? i dba?o?ci? o ich wygod? i relaks. W ci?gu ca?ego roku organizuje si? dla nich atrakcje w postaci dyskotek, zabaw tanecznych na wolnym powietrzu, a nawet kin letnich. Mo?na poczu? tu urok ?ródziemnomorskiego kurortu, ale jednocze?nie s?owia?sk? go?cinno??. W dodatku mamy pewno??, ?e pogoda nas nie rozczaruje!

Wyświetleń: 3962
Zobacz także: hvra
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012