Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Dubrownik

Stare miasto„Kamienne miasto” nad lazurowymi wodami Adriatyku jest obecnie jednym z najch?tniej odwiedzanych miejsc w Chorwacji. Wspania?e zabytki,  eklektyczna kuchnia  i radosny klimat zach?caj? do zwiedzania ró?nych zak?tków Dubrownika - od  z?ocistych pla?, po setki niezwyk?ych architektonicznych pozosta?o?ci poprzednich epok.

Pocz?tki miasta si?gaj? czasów staro?ytnych, gdy istnia?a w tym miejscu dobrze prosperuj?ca grecka osada. W XIV i XV wieku Dubrownik nale?a? obok Wenecji i Ankony do pot?g handlowych Adriatyku. Miasto mia?o wówczas wielk? na dwie?cie okr?tów flot? handlow? a wraz z rozwojem gospodarki kwit?a te? sztuka i rozwija?a si? architektura. Wiek pó?niej czasy prosperity dubrownickiego handlu sko?czy?y si? wraz z rozwojem  mi?dzykontynentalnych szlaków kupieckich prowadz?cych do  Ameryki. Tragiczne w skutkach trz?sienie ziemi równie? przyczyni?o si? do znacznego zubo?enia miasta. Wiek XIX i XX to czas panowania tu Francuzów, Austriaków a wreszcie Jugos?owian. Miastem wolnym i niezale?nym sta? si? Dubrownik dopiero w 1992 roku. Niestety lata wojny przyp?aci? olbrzymimi zniszczeniami i ?mierci? tysi?cy mieszka?ców.

Dzi? miasto rozkwit?o na nowo i jest, równie? ze wzgl?du na atrakcyjne po?o?enie nad samym brzegiem morza,  per?? chorwackiej turystyki. Wspania?y klimat sprawia, ?e wakacje tam nie mog? si? nie uda?. Pogoda rozpieszcza turystów zapewniaj?c wiele s?o?ca a bardzo ma?o dni deszczowych. Zim? temperatury nie spadaj? poni?ej zera, st?d go?cie przybywaj? tu ch?tnie przez ca?y rok.

Miasto obej?? mo?na ca?e korzystaj?c z wybudowanych na pocz?tku naszej ery kamiennych murów obronnych. Wi?kszo?? innych budowli (w tym kilkana?cie bastionów i baszt) równie? wykonana jest z tego surowca. Taki kamienny szlak mo?e nas poprowadzi? od zatoki Ombla po Sveti Jakov – tak ci?gnie si? zabudowa miejska.

Wszystkie zabytki znajdziemy w obr?bie starego miasta i nie ma innej mo?liwo?ci jak tylko zwiedza? je pieszo, co oczywi?cie jest czyst? przyjemno?ci? w tym regionie. Warte zobaczenia s? mi?dzy innymi Fontanna Onufrego na placyku przy bramie Pile oraz Pa?ac Rektora i muzeum  w nim si? znajduj?ce. Ciekawostk? na mapie Starego Gradu jest te? najstarsza, bo pochodz?ca z 1317 r. apteka. Wieczorami, po zwiedzaniu odpocz?? mo?na w jednej z uroczych dubrownickich knajpek.

W?ród odwiedzaj?cych Dubrownik turystów przyj??o si? powiedzenie: „je?li mam trafi? do raju, niech b?dzie to Dubrownik”. Lek dla sko?atanej duszy, balsam dla oczu spragnionych pi?kna – tym w?a?nie jest dzi? to miasto.

To, co interesuje turystów wybieraj?cych si e do Chorwacji najbardziej jest dost?pno?? i stan bazy noclegowej. Ka?dy wypad zagraniczny wymaga wcze?niejszego zaplanowania, gdzie b?d? sp?dzane noce. Istnieje wiele ró?nych metod planowania wyjazdów. Du?ym zainteresowaniem ciesz? si? nadal wycieczki zorganizowane oferowane przez biura podró?y, gdzie zakwaterowanie jest cz??ci? zakupionego pakietu turystycznego. Turyst?ci mog? wybra? pomi?dzy ofertami z zagwarantowanym transportem lub z dojazdem w?asnym.

Dla turystów, którzy ceni? sobie organizacj? niezale?nych wypadów na w??sn? r?k?, coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? internetowe systemy rezerwacyjne. Dzi?ki takim rozwi?zaniom mo?na samemu zaplanowa? jakim ?rodkiem transportu dotrzemy do miejsca docelowego, gdzie b?dziemy nocowa? i oczywi?cie, czym b?dziemy sie przemieszcza? na miejscu.

Wyświetleń: 16494
Zobacz także: dubrownik dalmacja wczasy apartamenty
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012