Menu:
Artykuły o Chorwacji
Najnowsze
Najpopularniejsze
Polecamy

 Facebook
Kursy walut
Kursy średnie NBP
z dnia 21-04-2021
 Kuna (HRK)0,6015
 Euro (EUR)4,5567
 Dolar (USD)3,7950
 Funt (GBP)5,2862

Medvedgrad

 

GMedvegradórzyste okolice Zagrzebia przez ca?e wieki sprzyja?y wznoszeniu licznych zamków i fortyfikacji. Dzi? w promieniu kilku do kilkudziesi?ciu kilometrów od stolicy Chorwacji wci?? zobaczy? mo?na wiele warowni z czasów ?redniowiecza i nowo?ytno?ci. Na szczególn? uwag? zas?uguje tu Medvedgrad – wspania?a, ?redniowieczna forteca, na terenie której od pocz. lat 90-tych XX w. znajduje si? O?tarz Ojczyzny Chorwackiej.

 

 

Odrobina historii

Medvedgrad znajduje si? zaledwie kilka kilometrów na pó?noc od Zagrzebia. Zamek, usytuowany na wzgórzu Mali Plazur, na po?udniowym zboczu Medvednicy, dominuje nad miastem, mo?na go bowiem zobaczy? z ka?dego niemal zak?tka Zagrzebia. Chorwacki historyk Ivan Krstitelj Tkal?i? pisa? pod koniec XIX w., ?e Medvedgrad „budzi? postrach i przera?enie u wszystkich s?siadów”. I rzeczywi?cie, w ?redniowieczu ta obronna twierdza, otoczona podwójnym murem i wyposa?ona w dwie wie?e stra?nicze mog?a robi? na wojownikach niema?e wra?enie. Prawda jest jednak taka, ?e w?a?ciwo?ci obronne twierdzy nigdy nie zosta?y tak naprawd? sprawdzone. Medvedgrad zosta? wzniesiony w po?. XIII w., w reakcji na okrutne najazdy Tatarów. Budow? warowni przypisuje si? biskupowi Filipowi, ale wiadomo, ?e projektem tym ?ywo zainteresowany by? te? papie? Innocenty IV i król w?gierski Bela IV. Medvedgrad powsta? wi?c pocz?tkowo wy??cznie w celach obronnych, ale, jak si? pó?niej okaza?o, przez nast?pne trzy wieki nie musia? on odpiera? ?adnych powa?niejszych ataków. W tym czasie zamek by? naprzemiennie w?asno?ci? lokalnych w?adców albo biskupów, natomiast w 1590 r. zosta? w znacznym stopniu zniszczony przez trz?sienie ziemi. Opuszczona warownia popad?a w ruin?, a ponownie zainteresowano si? ni? dopiero w latach 70-tych ubieg?ego wieku. Natomiast z pocz?tkiem lat 90-tych, po zako?czeniu Chorwackiej Wojny o Niepodleg?o??, w odnowionym i cz??ciowo zrekonstruowanym zamku umieszczony zosta? O?tarz Ojczyzny Chorwackiej – pomnik z wiecznym ogniem, po?wi?cony wszystkim tym, którzy zgin?li w przesz?o?ci za wolno?? Chorwacji.

Zwiedzanie

Plan kompleksu zamkowego przypomina trapez z zaokr?glonymi k?tami. Cho? plan ten jest bardzo nieregularny, to doskonale wspó?gra z ukszta?towaniem powierzchni wzgórza Mali Plazur. Kompleks mo?na podzieli? na trzy cz??ci: pó?nocn? – mieszkaln?, po?udniow? – obronn? i ?rodkow?, któr? stanowi przestronny dziedziniec. Zamek zbudowany zosta? z ceg?y, ale wiele elementów zdobniczych, takich jak portale, obramowania okienne czy te? kolumny i ich kapitele wykonane zosta?y w kamieniu. Do dzi? z ca?ego kompleksu najlepiej zachowa?y si? dwa obiekty – Kaplica ?w. Filipa i Jakuba, usytuowana we wschodniej cz??ci kompleksu i wie?a obronna, zlokalizowana w cz??ci po?udniowej. Kaplica ?w. Filipa i Jakuba to jeden z najpi?kniejszych w Chorwacji przyk?adów roma?sko – gotyckiej architektury sakralnej. Po?udniowa wie?a jest natomiast najbardziej charakterystycznym elementem zamku, który ze wzgl?du na swoj? wysoko?? dominuje nad reszt? budynków.

O?tarz Ojczyzny ChorwackiejO?tarz Ojczyzny Chorwackiej

Odk?d Chorwacja uzyska?a niepodleg?o??, zamek Medvedgrad dodatkowo zyska? na znaczeniu, poniewa? to w?a?nie tutaj zdecydowano si? umie?ci? O?tarz Ojczyzny Chorwackiej. O?tarz, projektu znanego chorwackiego rze?biarza Kuzmy Kova?i?a, sk?ada si? z kilkunastu kamiennych bloków o ró?nej wielko?ci i wysoko?ci. Pocz?tkowo projekt wzbudzi? liczne kontrowersje, zarówno w?ród mieszka?ców Zagrzebia jak i chorwackich konserwatorów zabytków, w ko?cu jednak o?tarz zosta? zaakceptowany jako miejsce chorwackiej dumy narodowej. Inicjatorem powstania o?tarza by? pierwszy prezydent Chorwacji Franjo Tudman, który chcia?, by by?o to „miejsce, w którym wszyscy b?d? mogli odda? cze?? chorwackiej ojczy?nie". I rzeczywi?cie, O?tarz Ojczyzny by? w pierwszym dziesi?cioleciu od powstania niepodleg?ej Chorwacji obowi?zkowym punktem wizyty wielu przybywaj?cych do Zagrzebia delegacji zagranicznych. Ostatnio jednak miejsce to zosta?o nieco zaniedbane, czego dowodem jest wygas?y od kilku lat wieczny p?omie?.

Wyświetleń: 6853
Zobacz także: Zagrzeb Medvegrad
Polityka prywatności | Współpraca | Reklama | Mapa strony | Kontakt
Copyright dochorwacji.pl © 2009-2012